VUN SHUI MOI @ VUN SIEW MOI

Symbol Company Name Share Holder Annual Report Ranking Share Outstanding Shareheld Holding Date Subscribe
GCE GRAND CENTRAL ENTERPRISES BHD VUN SHUI MOI @ VUN SIEW MOI 2018 13 0.44% 872,000 28/2/2019 Read more
GCE GRAND CENTRAL ENTERPRISES BHD VUN SHUI MOI @ VUN SIEW MOI 2017 13 0.44% 872,000 28/2/2018 Read more
KBUNAI KARAMBUNAI CORP BHD VUN SHUI MOI @ VUN SIEW MOI 2017 15 0.16% 9,525,300 30/6/2017 Read more
OLYMPIA OLYMPIA INDUSTRIES BERHAD VUN SHUI MOI @ VUN SIEW MOI 2015 21 0.30% 3,066,900 31/3/2016 Read more